TREKKER

"BUITEN. GEWOON. BELEVEN."

Binnen TREKKER beschikken we over twee ondersteunende modules. Het primair doel binnen deze modules betreft het nastreven van relationele continuïteit. Hierbij is het zo dat TREKKER aan de hand van een gedifferentieerd aanbod aan werkvormen ervoor tracht te zorgen dat er een kentering ontstaat binnen relaties die dreigen vast te lopen of reeds vastgelopen zijn.

De focus hierbij ligt op het reduceren van agressie, het verhogen van weerbaarheid en het (opnieuw) verbinden van jongeren en hun betekenisvolle context. Au fond doelen begeleidingen binnen TREKKER erop dat de jongere zichzelf voor een stuk kan terugvinden, opnieuw leert openstaan voor zijn omgeving en handvaten krijgt aangereikt om binnen zijn zelfontplooiing en -ontwikkeling in te zetten.

Binnen ons aanbod gaan we aan de slag met jongeren tussen de 12 en 18 jaar én hun betekenisvolle context.

We zijn werkzaam binnen regio 1G1P Aanzet.

WAAR WIJ BELANG AAN HECHTEN

Binnen onze werking steunen we op twee belangrijke hoofdpijlers: het ervaringsleren en het agressiereducerend werken. Om invulling te geven aan bovenstaande pijlers hechten we belang aan volgende stokpaardjes:

  • Natuur: onze natuur is voor TREKKER een belangrijke partner om samen aan de slag te gaan binnen onze begeleidingen.
  • Beweging: aan de hand van fysieke en mentale uitdaging hebben we als doel samen met onze cliënten grenzen te verleggen.
  • Verbinding: het (opnieuw) in verbinding gaan met jezelf, de ander en de omgeving staat binnen onze begeleiding centraal.
  • Veiligheid: rekening houdend met de fysieke en de mentale veiligheid van onze cliënten werken we een traject op maat uit.
  • Transfer: om aangeleerde handvaten vast te houden wordt ingezet op active reviewing en rituelen.

TEAM TREKKER

Om onze werking vorm te geven, is een team van cruciaal belang. Binnen ons team zijn verschillende mensen aan de slag met elk een eigen functie en taak.

Jouw traject binnen TREKKER wordt in goede banen geleid door één van onze begeleiders. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de verschillende werkvormen en jouw persoonlijke begeleiding. Zelf kan je terecht bij jouw begeleider als je vragen, problemen of zorgen hebt.

Daarnaast is het ook belangrijk dat de visie en de algemene werking van TREKKER wordt uitgedragen en up to date blijft. Dit is de taak van de verantwoordelijke van TREKKER. Naast de dagdagelijkse leiding, biedt de verantwoordelijke inhoudelijke alsook praktisch-organisatorische ondersteuning aan het team van begeleiders. Daarenboven bouwt ze mee  aan de algemene werking van Vereniging Ons Tehuis.