ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

TEAM PERSONEEL

Een team bestaande uit onze medewerkers personeel en hun verantwoordelijke zetten zich iedere dag opnieuw in voor de ruim 100 medewerkers.

De verantwoordelijke personeel zorgt ervoor dat het personeelsbeleid in VOT wordt uitgetekend, gevolgd en bewaakt . Ook gaat zij na wat de krijtlijnen zijn binnen het juridische kader en vertaalt deze op niveau van VOT.

Verder vormen alle personeelsaangelegenheden de prioriteit van de personeelsdienst. Het kan hierbij gaan om: voorbereiden en vormgeven van sollicitaties, opstellen contracten, opvolgen uren, ziekte en verlof, interne opleidingen, maar ook medewerkers ondersteunen bij vragen of bezorgdheden.

TEAM ADMINISTRATIE

Het vrolijke gezicht aan ons onthaal? Dat is er eentje die deel uitmaakt van ons team administratie. Niet alleen leiden zij het onthaal in goede banen, maar nemen zij zowel op organisatorisch als op administratief vlak een ondersteunende rol op.

Denk maar aan het opvolgen van allerhande administratieve taken, opmaken van affiches en flyers, beheren van de facebook-pagina, … en nog heel wat meer.

Team administratie bestaat uit de verantwoordelijke administratie en financiën, hoofd administratie en de medewerkers administratie.

TEAM FINANCIËN

In VOT bestaat ons team financiën uit een stevige tandem bestaande uit de verantwoordelijke administratie en financiën en medewerker financiën. Samen fietsen zij doorheen het budgettaire landschap van VOT: zakgeld, leefgroepsbudgetten, opvolgen facturen en offertes, …

De verantwoordelijke financiën zorgt er verder voor dat het financieel beleid in VOT wordt uitgetekend (maar ook uitgerekend), gevolgd en bewaakt. Zij maakt, samen met het managementteam, budgettaire organisatiebeslissingen, maar adviseert ook andere verantwoordelijken vanuit financieel perspectief.

TEAM ICT

Zoals het een goed netwerk betaamt, zorgen de verantwoordelijke kwaliteit en ICT en onze ICT-medewerker ervoor dat alle medewerkers elkaar digitaal en telefonisch optimaal kunnen bereiken.

Ze zorgen er met andere woorden voor dat de technologische huishouding van VOT een solide basis kent, maar ook iedere dag opnieuw naar behoren werkt. Ze gaan bijkomend toekomstgericht te werk door alert te zijn voor nieuwe ICT-wendingen en anticiperen op problemen die zich binnen de organisatie voordoen.

TEAM HUISHOUDELIJK LOGISTIEK MEDEWERKER

Geen positief leef- en werkklimaat, zonder het lekkere eten, propere gebouwen en de themagerichte opsmuk. In iedere leefgroep zijn er één of twee huishoudelijk logistiek medewerkers werkzaam. Samen met de begeleiders leveren zij een onmisbare bijdrage aan het dagelijkse leven in de leefgroepen.

In het hoofdgebouw zijn er eveneens twee logistiek medewerkers werkzaam. Zij zorgen voor de catering bij externe vergadering, onderhouden het hoofdgebouw en De Garve, zorgen voor de centrale aankopen, … Zij worden ondersteund door het hoofd logistieke diensten, die op haar beurt bij de directeur terecht kan.

Hoewel deze volledige groep niet dagelijks samenwerkt, zijn hun taken sterk overeenstemmend wat maakt dat er ook wordt ingezet op overkoepelende overlegmomenten.

TEAM TECHNISCHE DIENST

Voor alle werkjes klein of groot, moet je bij onze technische dienst zijn. Onze technische dienst staat in voor de herstel- en opsmukwerken in VOT, installeert nieuw materiaal, doet de fietsherstellingen, zorgt voor het groenonderhoud en zet zich dagelijks in voor het school- en hobbyvervoer.

Het team bestaat uit vier medewerkers en wordt ondersteund door het hoofd van de technische dienst.