PRIVACYVERKLARING

ONS PRIVACYBELEID

Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen (VOT) vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens worden beschermd en uw privacy wordt gerespecteerd. In deze algemene privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VOT houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor bijkomende informatie kan u terecht bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming (DPO) van VOT:

HOE GAAN WE OM MET GEGEVENS?

We vinden het belangrijk dat we:

  • uw gegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant verwerken;
  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • erover waken dat uw gegevens juist zijn;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • technische en organisatorische maatregelen hebben genomen die de beveiliging van uw persoonsgegevens waarborgen;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze rechten respecteren.

Ons meer uitgebreid privacybeleid kan je hier nalezen.  Bovenstaande principes zijn daarin verwerkt.