JEZ11 ONDERWIJS

“Het mooiste dat je een kind kan geven is een kans."

Onderwijs is één van de pijlers waarop het schoolvervangend programma steunt. Sinds september 2022 werkt JEZ11, actief samen met Penta voor het vormgeven  en ondersteunen van het onderwijsaanbod.

OP MAAT

Bij het inzoomen op onderwijs bij onze jongeren zien we dat dit gekenmerkt wordt door schoolwissels als gevolg van spijbelen, negatieve attitude, gedragsmoeilijkheden …Het leven van onze jongeren is dermate verstoord dat naar school gaan tijdelijk een te grote verwachting inhoudt.

Dit betekent dat er tijd moet worden genomen om jouw noden in kaart te brengen en samen te zoeken naar een haalbaar schooltraject (extern of tijdelijk intern). Deze tijd wordt in JEZ11 genomen.

DOELSTELLINGEN

Onderwijs, naast vele andere levensdomeinen, vormt in JEZ11 een prioriteit. Het doel van jouw verblijf is om niet alleen te werken aan sociaal-emotionele thema’s, maar ook om het heersende onevenwicht op niveau van het onderwijs ‘recht te trekken’ of toch minstens pogingen te ondernemen om dit op te krikken.

Om dit te verwezenlijken ondersteunen, vanuit een complementaire insteek, de aanwezige leerkrachten de interne contextbegeleiders in JEZ11, maar bieden zij ook zelf klassikale en/of individuele les(sen) aan.

KLASSIKAAL

Op niveau van de groep is het belangrijk om jou tijdens jouw verblijf leerinhouden aan te reiken, jou te laten bijleren en te prikkelen voor onderwijs.

Verder voorziet het groepsaanbod ook in het aanleren van sociale vaardigheden, zoals: leren beurt afwachten, omgaan in groep, het woord vragen, … Het is hierbij belangrijk dat jij terug positieve ervaringen opdoet met het onderwijs en leerkrachten.

INDIVIDUEEL

Met behulp van individuele lesmomenten kan er ingespeeld worden op jouw individuele leerbehoeftes en -noden, dit of je nu wel of niet reeds een school of lesmomenten hebt.