DELICTGERICHTE
CONTEXTBEGELEIDING

"Vanuit verbinding samen op weg naar een leven zonder criminaliteit."

Delictgerichte contextbegeleiding kan worden opgelegd door de jeugdrechtbank aan jongeren die enerzijds zeer ernstige of anderzijds een groot aantal jeugddelicten plegen. De jongeren aan wie de begeleiding wordt opgelegd zijn tevens vaak ouder dan 16 jaar en op weg naar hun volwassenheid.

Met een herstel-, alsook krachtgerichte bril wordt samen met de jongere en zijn of haar context aan de slag gegaan om inzicht te verkrijgen in het delictgedrag en de hieraan gelinkte triggers die dergelijk gedrag veroorzaken. Dit met als uiteindelijke doel de jongere te ondersteunen in het maken van andere keuzes in de toekomst.

Een DELCO-begeleiding heeft een looptijd van negen maanden.

INTENSIEVE BEGELEIDING

Binnen onze dienst is een DELCO-begeleiding de afhandelingsvorm met de hoogste intensiteit.

Gedurende een traject van negen maanden vinden wekelijks minstens drie contactmomenten plaats. In de fase van afbouw richting het einde van jouw begeleiding evolueren we naar één contactmoment.

VINDPLAATSGERICHT WERKEN

De begeleiding focust op het netwerk waarin je jou bevindt. Om dit netwerk grondig in kaart te kunnen brengen, wordt vindplaatsgericht gewerkt.

Dit betekent dat je samen met jouw begeleider op plaatsen komt die belangrijk zijn in jouw leven en die een invloed hebben op het door jou gestelde gedrag.

RECIDIVE VOORKOMEN

Het voornaamste doel binnen een DELCO-begeleiding betreft het voorkomen van recidive.

Met de hulp van jouw begeleider worden bepaalde risico-, alsook beschermende factoren in kaart gebracht. Deze geven mee richting aan de doelstellingen binnen het traject.

ERVARINGSGERICHT WERKEN

Binnen de DELCO-begeleiding werken we graag op maat van jouw kwaliteiten en talenten. Zo gaan we vaak aan de slag met verschillende ervaringsgerichte methodieken.

Op die manier kan het trainen van bepaalde vaardigheden meteen in de praktijk worden omgezet.

VERLOOP DELCO

Aan de start van jouw DELCO-begeleiding wordt steeds eerst een kennismakingsgesprek ingepland. Tijdens dit gesprek zijn jij en jouw ouders, alsook de consulent van de sociale dienst aanwezig. Jouw begeleider informeert jou over het DELCO-traject en maakt enkele praktische afspraken.

Eens de begeleiding van start gaat, bouw je een zeer intensieve begeleidingsrelatie op aan de hand van meerdere contactmomenten per week. Tijdens deze momenten brengt jouw begeleider samen met jou (en jouw context) jouw verschillende levensdomeinen in kaart.

Om de zoveel tijdens vindt een evolutiegesprek plaats samen met iedereen die binnen jouw begeleiding betrokken is. Hierbij ligt de focus op krachten, zaken die goed lopen… maar tegelijk ook op verdere groeikansen. De afspraken die tijdens dit gesprek worden gemaakt, vormen de basis voor het verdere verloop van jouw begeleiding.

Na afloop van jouw begeleiding vindt een eindgesprek plaats.