Home

Verblijf JEZ11

Een begeleiding in JEZ11 omvat steeds de combinatie van 3 werkvormen (modules):

  • Verblijf (1bis met besloten karakter)
  • Contextbegeleiding (Intensief Kortdurende)
  • Ondersteunende begeleiding

In het concrete hulpverleningsaanbod krijgt dit vorm in een interdisciplinaire samenwerking vanuit orthopedagogische, contextgerichte en psychologische hoek.

Leefgroep

JEZ11 kenmerkt zich door een besloten karakter van de setting.  De beslotenheid biedt veiligheid, bescherming en structuur. Doorheen het trajectmatige begeleidingsaanbod leren de meisjes stap voor stap omgaan met meer vrijheid en verantwoordelijkheid.

Tijdens het verblijf in de proeftuin, doorloopt elke jongere 5 fasen. De opdeling in fasen heeft tot doel de zelfredzaamheid en de verantwoordelijkheidszin van de jongeren stelselmatig te vergroten en hen voor te bereiden op een volgende stap.

  • Fase 1

Deze fase richt zich op onthaal en observatie waarbij begeleiders en jongeren elkaar leren kennen. In deze strikt gestructureerde en besloten fase, blijven zij onder permanente begeleiding. We streven er naar om aan het eind van de eerste fase een duidelijk toekomstperspectief te schetsen.

  • Fasen 2, 3 en 4

Fasen 2 tot en met 4 bieden de jongere oefenkansen, waarbij het besloten karakter van de opvang geleidelijk afgebouwd wordt en het meisje stelselmatig meer gecontroleerde vrijheden krijgt. Er is ruimte om vaardigheden te oefenen, steeds in functie van haar toekomstperspectief. Het verloop van deze fase wordt voor elke jongere individueel uitgewerkt, met aandacht voor een functionele samenwerking met diverse expertise (zoals psychiatrie, drugshulpverlening, herstelgerichte bemiddeling).

  • Fase 5

De vijfde fase betreft de voorbereiding op het vervolg na JEZ11. De invulling van deze fase verschilt naargelang het perspectief van de jongere:

  • doorstroom naar de reguliere hulpverlening;
  • heropname in de context of opname in een herontdekte context;
  • vorm van begeleid zelfstandig wonen.

 

Een individuele begeleider ondersteunt het meisje met extra aandacht doorheen dit hele proces. Elke week heeft de jongere 1 IB-moment, waarbij er gewerkt wordt rond de vooropgestelde doelstellingen.  Hier krijgt  de jongere ook ruimte voor  eigen inbreng en vragen.

 

Contextbegeleiding

Elke jongere krijgt vanaf de start van het traject een contextbegeleider toegewezen. De contextbegeleider gaat minstens één keer per week langs bij de jongere thuis.  Er wordt samen met het gezin en de jongere gezocht naar een gepast moment om langs te gaan.  Er zijn gesprekken met het hele gezin of met één of meerdere gezinsleden apart.  Als de ouders van de jongere gescheiden zijn, probeert de begeleiding naargelang de situatie beide ouders te betrekken bij de hulpverlening.

De gesprekken zijn meer dan gewoon een praatje maken: het is samen zoeken naar oplossingen, ideeën uitwisselen, overleggen en onderhandelen met elkaar.  Af en toe wat actie kan geen kwaad. Er wordt  daarom regelmatig met opdrachten of spelmateriaal gewerkt. Bijvoorbeeld een dagboek maken, een stamboom tekenen, een spel spelen,... De doelstellingen waarrond gewerkt wordt in de contextbegeleiding, worden steeds in samenspraak met de contextfiguren en de verwijzende instantie opgemaakt. Deze doelstellingen worden ook opgenomen in het individueel handelingsplan van de jongere.

Contextbegeleiding gaat echter verder dan enkel de samenwerking met het kerngezin. De contextbegeleider gaat ook aan de slag met andere steunfiguren van de jongere, zoals de ruimere familie, vrienden, hobbyclub…

Als laatste is ook de schoolbegeleiding een belangrijk onderdeel van de contextbegeleiding.  Heel wat jongeren die aan JEZ11 worden toegewezen, hebben een bewogen schoolcarrière achter de rug.  Samen met CLB, leerkrachten, ouders en de jongere zelf, wordt de schooloriëntering, in praktijk vaak het motiveren en heropstarten van een schools traject, zeer nauwgezet gevolgd. 

 

Therapie

Van bij de start van een traject, volgt de psycholoog de jongere op. De meisjes worden uitgenodigd om in gesprek te gaan en samen een proces te bewandelen. Bij aanvang staan de sessies in het teken van een belevingsonderzoek waarin een eerste beeld wordt gevormd van het levensverhaal van de jongere, het relationeel en emotioneel functioneren en de algemene beleving van de jongere. We proberen ook zicht te krijgen op de dynamieken die achter het symptoomgedrag aanwezig zijn. Het belevingsonderzoek resulteert in een psychodiagnostisch verslag die aanknopingspunten biedt om verder aan de slag te gaan. In het verdere traject krijgt de jongere wekelijks een individueel moment bij de psycholoog. Afhankelijk van wat de jongere nodig heeft, wordt creatief gezocht naar manieren om deze momenten vorm te geven.

Naast het individuele aanbod, zit ook een groepsaanbod vervat in het hulpverleningsaanbod van JEZ11: atelierwerking, creatief therapeutisch werken, theater, beeldend werken, wandelen en therapie met paarden.