Home

Afdeling contextbegeleiding

Foutmelding

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (regel 579 van /home/webonsth/domains/votjeugdhulp.be/public_html/includes/menu.inc).

De afdeling contextbegeleiding verzorgt de contextbegeleiding in 86 dossiers (jongeren en gezinnen) toevertrouwd aan HDO.  De module contextbegeleiding kan afzonderlijk aangeboden worden of in combinatie met een module verblijf.

Contextbegeleiding richt zich tot gezinnen die geconfronteerd worden met aantal knelpunten in hun leefsituatie  en hierdoor problemen ervaren bij het opvoeden van de kinderen.

De focus van de contextbegeleiding richt zich in de eerste plaats naar het gezin als geheel en de manier waarop de gezinsleden met elkaar samenleven.  Dit betekent niet dat alle gezinsleden altijd aanwezig moeten zijn.  Afhankelijk van het doel van het gesprek kan een contact met de ouders alleen, met een kind/een adolescent alleen of een gezinsgesprek aangewezen zijn.
Daarnaast is er ook aandacht voor de ruimere context van het gezin, meer bepaald alle personen die  op de een of andere manier betrokken zijn bij de jongere en hem in zijn ontwikkeling ondersteunen.

Deze begeleidingsvorm vindt face-to-face plaats, meestal mobiel (ten huize van) maar soms ook ambulant (op de dienst).  De intensiteit of het aantal begeleidingscontacten is afhankelijk van enerzijds de aard van de problematiek en anderzijds van de fase in het hulpverleningsproces.
Het gezin wordt begeleid door één vaste contextbegeleider die het volledige hulpverleningsproces van start tot einde mee doorloopt.  De contextbegeleider voegt zich in als professionele partner in het gezinssysteem.  Er groeit een vertrouwensrelatie tussen het gezin en de contextbegeleider die de basis vormt van een goeie samenwerking.  De zorgcoördinator ondersteunt de contextbegeleider en volgt het traject van het gezin vanop afstand.

De module contextbegeleiding wordt opgestart voor een op voorhand afgesproken termijn.  Na deze periode wordt samen met alle betrokkenen stilgestaan welke evoluties er zijn per doelstelling en of de begeleiding al dan niet kan worden afgesloten.  Indien nodig kan de contextbegeleiding verlengd worden of een andere module worden ingezet.

Volgende werkingsprincipes staan centraal in contextbegeleiding:

  • contextgericht en multimodaal werken

Om de hulpverleningsdoelen te bereiken wordt de steun van de brede context ingeschakeld.  De contextbegeleider maakt hierbij gebruik van specifieke methodieken die zich richten op meerdere actoren (gezin, familie, school, vrijetijd, …).

  • meerzijdige partijdigheid

Door wisselend achter verschillende gezinsleden te gaan staan, hun betekenisgevingen en contexten toe te lichten, vermijden we coalitievorming en streven we naar verruiming van ieders kijk.

  • aanklampend karakter

Ook al is het gezin weinig gemotiveerd of haken ze soms af, toch blijft de contextbegeleider zoeken naar aanknopingspunten of tracht hij/zij de draad met het gezin terug op te nemen.

  • emancipatorisch

Inspraak en actieve participatie van de gezinsleden plaatsen we zeer centraal.  De contextbegeleider neemt beslissingen niet voor het gezin maar met het gezin.

  • vertrekken vanuit de krachten

De contextbegeleider heeft aandacht voor de aanwezige mogelijkheden en sterktes binnen het gezin en hulpbronnen rond het gezin. Deze positieve aangrijpingspunten worden systematisch tijdens de begeleiding naar voor gehaald en er worden groeimogelijkheden op geënt.

  • integrale begeleiding

De opvoeding van de jongere is het vertrekpunt en de rode draad van de begeleiding.  Vaak is het noodzakelijk om ook aan moeilijkheden op andere levensdomeinen hulp te bieden als deze het werken aan de opvoeding in de weg staan.  Indien nodig contacteert de contextbegeleider hiervoor, in samenspraak met het gezin, andere hulpverlenende instanties (OCMW, CAW, Largo, psychiatrie, …).

 

De afdeling contextbegeleiding biedt vier verschillende vormen van afzonderlijke contextbegeleiding aan.  Voor aanmelding bij de eerste 3 vormen kunt u rechtstreeks contact opnemen met de organisatie.  De vierde vorm is enkel toegankelijk via de intersectorale toegangspoort.

Daarnaast is er ook steeds contextbegeleiding gekoppeld aan de module verblijf.